Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar